ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવાને ચાલી રે,

સોળ સહસ્ત્ર ગોપીનો વ્હાલો, મટુકીમાં ઘાલી રે …ભોળી

શેરીએ શેરીએ સાદ પાડે, કોઇને લેવા મુરારિ રે,

અનાથના નાથને વેચે, આહિરની નારી રે … ભોળી

વ્રજનારી પૂછે શું છે માંહી, મધુરી મોરલી વાગી રે;

મટુકી ઉતારી માંહે જોતાં, મૂર્છા સૌને લાગી રે … ભોળી

બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સરખા, કૌતુક ઉભા પેખે રે;

ચૌદ લોકના નાથને કાંઈ મટુકીમાં બેઠા દેખે રે … ભોળી

ભક્તજનોના ભાગ્યે વ્રજમાં, પ્રગટ્યા અંતરજામી રે;

દાસલડાંને લાડ લડાવે, નરસૈંયાનો સ્વામી રે … ભોળી

– નરસિંહ મહેતા

Advertisements